Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα σπουδών

1. Τα διδασκόμενα μαθήματα του ΠΜΣ είναι έξι (6) και κατανέμονται σε δύο εξαμηνιαίους κύκλους συστηματικών σπουδών με διδασκαλία μαθημάτων και ένα εξαμηνιαίο κύκλο σπουδών, τον τρίτο, αφιερωμένο στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

2. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και στις 15 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο και τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου και 30 Μαΐου αντίστοιχα. Μετάθεση των ημερομηνιών αυτών γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της ΣΕ.

3. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο/η κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια: (α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών και (γ) θα έχει παραδώσει διπλωματική εργασία 25.000 περίπου λέξεων, την οποία θα έχει υποστηρίξει ενώπιον τριών εξεταστών.

4. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ. Η παρουσία τους ελέγχεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτόν/ήν. Η υπέρβαση των τριών (3) απουσιών σε κάθε μάθημα σημαίνει αποκλεισμό από τις εξετάσεις αυτού και επανάληψη της παρακολούθησής του (εφόσον προσφέρεται) το επόμενο ακαδημαϊκό έτος· αλλιώς επιλαμβάνεται σχετικά η ΣΕ.

5. Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/νες να ενημερώνονται για όλες τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Τα μαθήματα θα αρχίζουν σύμφωνα με την ώρα που θα αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγής, κοινοποιείται ξεχωριστή ανακοίνωση.

6. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (κάθε μάθημα αποφέρει 10 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία αποφέρει 30 πιστωτικές μονάδες).

7. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα.

8. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ένα μάθημα με ένα διδασκόμενο σε άλλο ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένο σημείωμα για τη συνάφεια του μαθήματος ή των μαθημάτων αυτών και να έχει εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και της ΣΕ.