Ανακοινώσεις

Περισσότερα »


Εκδηλώσεις

Περισσότερα »

Καλώς ήλθατε!

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μουσικολογία


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2015) και την Πρυτανική Απόφαση 177/14-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2994/Β/31-12-2015).

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στο χώρο της Μουσικολογίας και στις επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί, και ειδικότερα:

  1. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών,
  2. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
  3. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:

    i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, με τις ακόλουθες τρεις επιμέρους κατευθύνσεις, οι οποίες θα υλοποιούνται εκ περιτροπής:

  • Μουσική Θεωρία και Ανάλυση
  • Ιστορία της μουσικής
  • Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής

    ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

    iii. Μουσική Τεχνολογία

    iv. Βυζαντινή Μουσικολογία

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσικολογία"

Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης